STADGAR

1 § Namn och syfte

1:1. Föreningens namn är VISION CENTER SWEDEN

1:2. Föreningens syfte är:

 • Att genom opinionsbildning, information och studier verka för ärlighet och för ett drogfritt samhälle.
 • Att genom samhällsinriktad verksamhet arbeta för en minskning av nyrekryte­ringen till drogmissbruk och kriminalitet.
 • Att genom gemenskap, kontaktverksamhet och rådgivning för medlemmar hjälpa medlemmarna att utvecklas till ansvarsfulla samhällsmedborgare och främja deras personliga utveckling, sociala upprättelse och deras återinträde och delaktighet i samhällslivet
 • Att genom utbildning främja rekrytering av lekmannaövervakare ur de egna leden.

1:3. Föreningens paroll är: ”Ärlighet – Gemenskap – Framtid – Unik”. Ärligheten inne­bär att en medlem inte begår brott, att medlemmen ständigt är ärlig mot sig själv och andra samt hela tiden följer gällande lag och uppträder som ett föredöme för andra.

Att medlemmen ej är påverkad av narkotika, alkohol eller andra berusningsmedel vid deltagande i föreningens verksamheter, arrangemang eller uppdrag eller vid vistelse i lokaler som tillhör eller används av föreningen. Gemenskap innebär att en medlem enga­gerar sig i sina medmänniskors välbefinnande och att medlemmen respekterar andra människors rätt till en egen uppfattning. Framtid innebär att en medlem finns till­gänglig för sina medmänniskor, hjälper till i föreningens aktiviteter och på annat sätt verkar för föreningens syften

Unik innebär att medlemmen ska dela med sig och använda sig av sina unika förmågor och erfarenheter på ett bra sätt och förmedla detta inom föreningen och till andra med­lemmar och medlemmen ska ha i åtanke att han eller hon är just det – unik.

1:4. Föreningen är obunden i religiösa och partipolitiska frågor.

1:5. Föreningens verksamhet skall i alla delar präglas av öppenhet, ansvarskänsla och respekt för mänskliga rättigheter.

2 § Medlemskap och förtroendeuppdrag

2:1. Ordinarie medlemskap kan vinnas av en enskild person som har en personlig bak­grund med drog/spel och alkoholmissbruk eller kriminalitet. Ordinarie medlem ska ha förklarat sig villig att arbeta för föreningens syfte och efter bästa förmåga följa bestäm­melserna i dessa stadgar.

2:2. Stödmedlemskap kan vinnas av varje enskild person som har förklarat sig villig att verka för föreningens syften. Stödmedlem har ej rösträtt inom föreningen, däremot kan stödmedlem väljas som adjungerad till styrelsen för yttranderätt.

2:3. Medlemskap inträder då medlemsavgift är betald. Föreningsstyrelsen får vägra medlemskap om det finns uppenbara skäl att antaga att sökanden kommer att bryta mot föreningens stadgar eller skada eller störa föreningens verksamhet eller om medlemmen tidigare uteslutits ur föreningen och ej i väsentlig grad undanröjt de förhållanden som utgjorde grund för uteslutningen.

2:4. Fullt medlemskap erhålles endast om årsavgift erlagts.

2:5 Medlem kan när som helst begära utträde ur föreningen. I förekommande fall kvar­står dock medlems ekonomiska ansvar gentemot föreningen tills uppgörelse träffats med föreningen.

2:6 Årsmötet beslutar om avgift för både ordinarie medlemskap och stödmedlemskap. Medlem som under tre år ej erlagt avgift anses ha sökt och beviljats utträde. Styrelsen får besluta om dispens från medlemsavgiften för ordinarie medlem för ett år i taget.

2:7. Föreningsstyrelsen får avstänga medlem som hotar eller förgriper sig på medlem eller besökare, eller som i lokal som tillhör eller disponeras av föreningen eller vid aktivitet som organiseras av föreningen uppträder påverkad av sådant medel som avses i avsnitt 6:4 eller som på annat sätt genom sitt handlande eller sina uttalanden skadar eller allvarligt stör föreningens arbete. Det samma gäller medlem som på uppmaning av annan medlem vägrar genomgå drogtest. Avstängning gäller på viss tid, dock längst 12 månader från beslutsdatum. Avstängning får förenas med villkor, såsom att den avstängde skall styrka drogfrihet under viss, bestämd tid. Före sådant beslut skall medlemmen beredas tillfälle att yttra sig. Kan beslut av föreningsstyrelsen eller arbets­utskottet ej avvaktas får föreningsordföranden eller dennes ställföreträdare fatta interimistiskt beslut därom, varvid beslutet träder i kraft omedelbart. Förenings­ordförandens eller ställföreträdarens beslut skall godkännas av föreningsstyrelsen eller dess arbetsutskott vid närmast kommande sammanträde. Avstängning gäller inom all verksamhet och i alla lokaler som tillhör eller disponeras av föreningen. Ej heller får den avstängde deltaga vid aktivitet som organiseras av föreningen. Beslut om avstängning meddelas den avstängde direkt samt meddelas vid första ordinarie morgon­möte därefter.

2:8. Föreningsstyrelsen får utesluta medlem, vars kvarstående i föreningen skulle inverka menligt på verksamheten. Före sådant beslut skall medlemmen beredas tillfälle att yttra sig. Föreningsstyrelsens beslut om uteslutning får överklagas till nästkommande årsmöte.

3 § Föreningsstämma

3:1. Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Föreningsstämman består av samtliga närvarande ordinarie medlemmar som betalt medlemsavgift innevarande eller föregående kalenderår samt revisorerna. Varje medlem har en röst. Extern revisor har

närvaro-, yttrande- och yrkanderätt, men ej rösträtt. Omröstning genom fullmakt får ej förekomma. Föreningsstyrelsen äger ej rösträtt i frågor som gäller dess egen ansvars­frihet. Vi lika röstetal avgörs både val och beslut genom lottning.

3:2. Ordinarie årsmöte, hålles varje år före utgången av mars månad.

3:3. Extra föreningsstämma hålles då föreningsstyrelsen så beslutar. Extra förenings­stämma får inkallas även av revisorerna. Extra föreningsstämma skall också inkallas om minst en tredjedel av medlemmarna begär det. Sådan begäran skall riktas till förenings­styrelsen och ange den fråga som föranlett framställningen. Har föreningsstämman inkallats på begäran av medlemmar eller av revisorerna skall sådant möte hållas inom en månad från det att begäran inkom till föreningsstyrelsen. Vi extra föreningsstämma gäller i tillämpliga delar bestämmelserna om ordinarie föreningsstämma.

3:4. Kallelse till ordinarie medlemsstämma skall vara medlemmarna till handa senast tre veckor före föreningsstämman. Kallelse till extra föreningsstämma skall vara medlemmarna till handa senast två veckor före mötet samt innehålla uppgift om skälet för dess inkallande. Verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, revisionsberättelse och andra handlingar skall hållas tillgängliga för medlemmarna senast fjorton dagar före årsmötet.

3:5. Förslag som medlem önska ha behandlat av föreningsstämma skall vara förenings­styrelsen till handa senast tre veckor före föreningsstämma. Föreningsstyrelsen skall avge yttrande över sådant förslag.

3:6. Vid föreningsstämma som tillika ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas:

 1. Föreningsstämmans öppnande
 2. Val av ordförande, sekreterare, protokolljusterare och rösträknare för förenings­stämman.
 3. Upprop
 4. Fastställande av dagordningen
 5. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning
 6. Behandling av föreningsstyrelsens berättelse över verksamheten
 7. Behandling av föreningsstyrelsens berättelse över den ekonomiska förvaltningen
 8. Behandling av revisorernas berättelse
 9. Fastställande av resultat- och balansräkning
 10. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående föreningsstyrelsen
 11. Fastställande av verksamhetsplan, budget och medlemsavgift
 12. Behandling av övriga förslag från föreningsstyrelsen
 13. Behandling av förslag som väckts av medlem
 14. Fråga om arvode för förtroendeuppdrag
 15. Val av ordförande, sekreterare och kassör
 16. Val av övriga ledamöter och suppleanter i föreningsstyrelsen
 17. Val av revisorer och revisorsuppleanter
 18. Val av valberedning
 19. Övriga frågor
 20. Föreningsstämmans avslutande

3:7. Ordinarie föreningsstämma utser för en tid av ett år en valberedning om tre personer, varav en sammankallande. Valberedningen skall avhålla sitt konstituerande möte direkt efter den föreningsstämmas avslutande där valberedningen valdes. Val­beredningen skall förbereda samtliga val vid kommande föreningsstämma. Val­beredningens förslag skall hållas tillgängligt för medlemmarna senast fjorton dagar före föreningsstämman.

3 § Föreningsstyrelse

4:1. Mellan ordinarie föreningsstämmor leds lokalföreningens verksamhet av en förenings­styrelse, som har att förvalta lokalföreningens tillgångar samt handha dess räken­skaper, medlemsartikel och arkiv samt hålla medlemmarna fortlöpande informe­rade om verksamheten. Föreningsstyrelsen ansvarar för lokalföreningens media­kontakter. Föreningsstyrelsen skall vinnlägga sig om att vårda föreningens angelägen­heter samt utveckla dess verksamhet.

4:2. Föreningsstyrelsen väljs av föreningsstämman och består av en ordförande, en sekreterare och en kassör, var och en utsedd genom särskilt val, samt ytterligare lägst två högst åtta ledamöter och två ersättare. Det sammanlagda antalet ledamöter inklusive ordförande, sekreterare och kassör skall vara udda. Valperioden är tre år för ordföranden, sekreteraren och kassören, två år för övriga ledamöter samt ett år för ersättare. Föreningsstyrelsen väljer inom sig övriga funktionärer samt utser inom eller utom sig firmatecknare.

4:3. För valbarhet till ordförande fordras minst tre års oavbruten frihet från brott, alkohol- och eller drogmissbruk, räknat från tidpunkten för villkorlig frigivning eller utskrivning från vårdinstitution. För valbarhet till föreningsstyrelsen i övrigt fordras minst två års oavbruten frihet från drogmissbruk och brott, räknat från tidpunkten för den avtjänat straff eller utskrivning från vårdinstitution.

4:4. Föreningsstyrelsen får inom sig utse verkställande utskott för beredning eller beslut i ärenden av de slag som föreningsstyrelsen anger. Självskrivna ledamöter i verkställande utskottet är ordföranden, sekreteraren och kassören. Verkställande utskottets protokoll skall anmälas vid föreningsstyrelsens sammanträdanden. Förenings­styrelsen är beslutför då minst hälften av alla ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Förekommer lika röstetal tillämpas vid val lotten och vid övriga beslut i första hand styrelseordförandens och i andra hand sittande mötesordförandens utslags­röst. Vi föreningsstyrelsens möten föres protokoll, som justeras av ordföranden och två särskilt utsedda protokolljusterare.

4:5. Föreningsstyrelsen avger varje år berättelse över verksamheten samt berättelse över den ekonomiska förvaltningen

4:6. Föreningsstyrelsen beslutar om ersättning för omkostnader eller utfört arbete vid uppdrag inom eller utom föreningen, då ersättning ej utgår från annat håll.

4:7. Föreningsstyrelsen utser redaktör(er) och redaktionskommitté(er) för föreningens publikationer och hemsidor.

5 § Revisorer

5:1. Ordinarie föreningsstämma utser för en tid av ett år två revisorer, vilka har att avge berättelse över sin granskning. Minst en av revisorerna bör vara auktoriserad, godkänd eller erfaren i granskningsarbete. Föreningsstämman väljer därtill två revisors­suppleanter. Extern revisor är befriad från kravet att vara ordinarie medlem.

5:2. Revisorerna har rätt att närvara föreningsstyrelsens sammanträden och att inkalla extra föreningsstämma.

5:3. Ersättning till extern revisor utgår enligt föreningsstämmans beslut.

6 § Verksamhet

6:1. Föreningsstämman beslutar om planer och budget för föreningens verksamhet. Förenings­styrelsen utarbetar förslag till föreningsstämmans årsmöte.

6:2. Föreningsstyrelsen beslutar om medlemskap i andra organisationer eller varaktigt samarbete med andra organisationer, myndigheter eller övriga organ på lokal och/eller nationell eller internationell nivå.

6:3. Föreningens verksamhetsår är kalenderår.

6:4. För medlemmar och andra som vistas i föreningens lokaler eller deltar i föreningens verksamhet fäller förbud mot att använda sinnespåverkande medel och att spela/uppmana till spel om pengar enligt föreningsstämmans beslut.

7 § Säte och kansli

7:1. Föreningen har sitt säte i Haninge kommun.

7:2. Föreningsstyrelsen beslutar i frågor som rör föreningens kansli, personal och hithö­rande frågor.

8 § Sekretess och jäv

8:1. Föreningen skall i sin verksamhet följa samma regler för sekretess som finns i sekretesslagen och andra lagar eller i tillämpliga professionella etiska regler då det gäller skydd av uppgifter som rör enskild medlems personliga förhållanden.

8:2 Vid beslut som rör medlems eller anställds personliga förhållanden gäller samma regler om jäv som i svensk lag.

9 § Stadgeändringar m.m.

9:1. Beslut om ändring av dessa stadgar fattas antingen med minst två tredjedels majo­ritet vid ordinarie föreningsstämma eller genom likalydande beslut med enkel majoritet vid två på varandra följande föreningsstämmor, varav en ordinarie föreningsstämma. Sker beslut vid två föreningsstämmor skall minst en månad förflyta mellan dem. Förslag till ändring av stadgarna skall utsändas med kallelsen.

9:2. Beslut om upplösning av föreningen fattas genom likalydande beslut med minst tre fjärdedelsmajoritet vid varje av två på varandra följande föreningsstämmor, varav en ordinarie föreningsstämma. Mellan föreningsstämmorna skall förflyta minst en månad.

9:3. Tvist mellan föreningen och medlem skall slutligt avgöras enligt Stockholms Han­delskammars Skiljedomsinstituts Regler för Förenklat Skiljeförfarande.