MOTTO

Ärlighet innebär att en medlem inte begår brott, ständigt är ärlig mot sig själv och andra, hela tiden följer gällande lagar och regler samt uppträder som ett gott föredöme för andra.

Ärlighet innebär också att medlemmen inte är påverkad av narkotika, alkohol eller andra berusningsmedel samt inte uppmanar eller lockar till spel om pengar vid deltagande i föreningens verksamheter, arrangemang eller uppdrag eller vid vistelse i lokaler som tillhör eller används av föreningen.

 

Gemenskap innebär att en medlem respekterar sina medmänniskor oavsett kön, religion och nationalitet. Medlemmen ska också engagera sig i sina medmänniskors välbefinnande samt respektera andra människors rätt till en egen uppfattning.

 

Framtid innebär att en medlem finns tillgänglig för sina medmänniskor, hjälper till i föreningens aktiviteter och på annat sätt verkar för föreningens syfte.

Medlemmen ska sträva efter att leva ett nykter och ärligt liv, vara ett föredöme, sprida att alla är lika mycket värda samt inse att livet är en kamp men också en gåva värd att kämpa för